تربتش عطر کربلا دارد

مهدی حسینی

سال 1399

متن قطعه:

تربتش عطر کربلا دارد غربتش روضۀ رضا دارد گنبدش، آسمان طلایش نور روزها گنبد طلا دارد هرچه در چَنته دارد این دنیا از کرامات مجتبا دارد «ای کریمی که در خزانۀ غیب مور هم چشم بر شما دارد تا که دست شماست بر سرِ ما همه عالم نظر به ما دارد زَهرۀ زهر ریخت پیش لبت لعل تو حکم کیمیا دارد آنچه از دل به لب برآوردی رنگِ سیلیِ کوچه را دارد متهم، زهر نیست می‌دانی لخته‌ها از چه ماجرا دارد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه