قسم به ابروی علی

رضا هلالی

سال 1391

متن قطعه:

قسم به ابروی علی یک تار موی علم چه سمت و سوی من نرفته سوی علی قسم به تمار علی به اسم کرار علی سرم نرفته به خدا ب

قطعاتمرتبط

مشاهده همه