از تو فنا میطلبم وز تو بقا می طلبم

رضا هلالی

سال 1398

متن قطعه:

از تو فنا می طلبم وز تو بقا می طلبم عشق سوا هجر سوا وصل سوا می طلبم عاشق روی تو شدم رخ بنما رخ بنما سائل کوی تو شدم وزتو تو را می طلبم درد دهی یا که دوا هر دو بود از تو روا گاه بدرد تو خوشم گاه دوا می طلبم یا برهان از قفسم یا شرری بر نفسم لفظ دعا گشته بسم حال دعا می طلبم تیغ فکن تیر بزن سر ببر و سینه شکن تا بولای تو رسم از تو بلا می طلبم حکم بود از تو به جا وزتو به هر حال و هوا هم بقدر هم به قضا صبر و رضا می طلبم یافته ام کوی تو را قامت دل جوی تو را روی تو را روی تو را در همه جا می طلبم گر به جفا لطف کنی از تو جفا خواهم و بس ور به وفا ناز کشی از تو وفا می طلبم حنجره ام نای علی بر لبم آوای علی من به تولای علی وصل خدا می طلبم خاک امیر عربم نغمه عترت بلبم آنچه طلب می کنم از ال عبا می طلبم مرغ گرفتار شدم «میثم» این دار شدم دم بدم از دار بلا نور ولا می طلبم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه