محتوای دسته بندی " حضرت علی اکبر "

بر لبان دشمنت دیدم تبسم آمده
بر لبان دشمنت دیدم تبسم آمده
محمد حسن فیضی حسینیه دلریش