محتوای دسته بندی " شهادت امام سجاد "

بدون بال و پر بودم
بدون بال و پر بودم
امیر کرمانشاهی
یا حبیب الباکین
یا حبیب الباکین
امیر کرمانشاهی
سر نخواهم کرد خم
سر نخواهم کرد خم
امیر کرمانشاهی
تن در صحرا چکنم فردا
تن در صحرا چکنم فردا
صادق آهنگران صادق آهنگران