آرشیو جامع کلیپ صوتی برنامه تلویزیونی

چرا رنج می‌بریم؟(درک صحیح از رنج) جلسه4
چرا رنج می‌بریم؟(درک صحیح از رنج) جلسه4
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
چرا رنج می‌بریم؟(فلسفه رنج در دنیا) جلسه3
چرا رنج می‌بریم؟(فلسفه رنج در دنیا) جلسه3
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
چرا رنج می‌بریم؟(درک صحیح از رنج) جلسه1
چرا رنج می‌بریم؟(درک صحیح از رنج) جلسه1
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 26
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 26
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 24
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 24
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 23
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 23
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 22
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 22
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 21
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 21
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 20
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 20
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 19
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 19
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 19
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 19
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 18
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 18
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 17
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 17
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 14
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 14
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 13
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 13
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 11
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 11
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 10
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 10
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 9
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 9
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 8
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 8
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 7
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 7
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 6
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 6
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 4
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 4
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 3
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 3
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 2
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 2
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 1
انتقال مفاهیم دینی به فرزندان جلسه 1
حجت الاسلام علیرضا پناهیان
فصل دوم - قسمت دوازدهم
فصل دوم - قسمت دوازدهم
زندگی پس از زندگی
فصل دوم - قسمت سیزدهم
فصل دوم - قسمت سیزدهم
زندگی پس از زندگی