هیچ کی بهتر از تو  رو ندیده حسین
هیچ کی بهتر از تو رو ندیده حسین
سر تو رو که بریدن به این نتیجه رسیدن
سر تو رو که بریدن به این نتیجه رسیدن
یه آقایی ته گودال افتاده تشنه و بی آب
یه آقایی ته گودال افتاده تشنه و بی آب
حسین جان ای آبروی دو عالم
حسین جان ای آبروی دو عالم
Loading player...
فایل تصویری وجود ندارد