فقطعوه باسیوف تن تو جمع نمیشه
فقطعوه باسیوف تن تو جمع نمیشه
حالا که میری ماه من از حرم
حالا که میری ماه من از حرم
جوانان بنی هاشم بیایید
جوانان بنی هاشم بیایید
شال عزای تو حبن المتین ماست
شال عزای تو حبن المتین ماست
Loading player...
فایل تصویری وجود ندارد