کتب فی اللهوف فرقه بالسیوف

کتب فی اللهوف فرقه بالسیوف

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

رضا هلالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

کتب فی اللهوف فرقه بالسیوف آه از این قتلگاه فرقه بالرماح میزدن بی هوا فرق بالعصا نگم چه کنم این حرفا عین روایته لقد قتل بالسیف و بالحجاره انت اخی اخه این چه وضع غارته لقد قتل بالسیف و بالحجاره کشتنش بی گناه یا کثیر الجراح دم دمای اذان فرقه بالسنان میزدن با غضب فرقه بالخشب