از اسب واژگون شدی اما بلند شو

از اسب واژگون شدی اما بلند شو

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

رضا هلالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

از اسب واژگون شدی اما بلند شو خورشید خاک خورده ی صحرا بلند شو گیرم که شمر روی تن تو نشسته است بر هم بزن قواعد و از جا بلند شو باجسم چاک چاک مزن چنگ روی خاک تنها امید خیمه ی زن ها بلند شو دارند می زنند به تو پیر مرد ها از دست شان بگیر عصا را بلند شو