ابن مرجانه سرگردان می شود

ابن مرجانه سرگردان می شود

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

ابن مرجانه سرگردان می شود با خطبه ی زینب طوفان می شود روی منبر تا می گوید اسکوتُ دشمن در لاک خود پنهان می شود میدان در حصار زینب خطبه ذوالفقار زینب لرزید پایه های مسجد این است اقتدار زینب آن چنان با هیبت سوی میدان رفته روی منبر گویا خود حیدر رفته فتح شام وکوفه با دوجمله یعنی در حقیقت زینب فتح خیبر رفته مولاتی یا زینب