از روز اول ما پیمان بستیم

از روز اول ما پیمان بستیم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1399

0:00
|
متن قطعه:

از روز اول ما پیمان بستیم پای این پرچم تا آخر هستیم چه خیری سر این سفره فراهم شد حسینیه شفا خانه عالم شد شعور از قِبَل شور محرم شد خیمه علم شد مگر از در خانه تو بهتر داریم که دمی ز تو و علمت دست برداریم با مدد یار حیدر کرار یکصد و ده بار حیدر کرار