گر نگاهی به ما كند زهرا

گر نگاهی به ما كند زهرا

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

گر نگاهی به ما كند زهرا دردها را دوا كند زهرا بر دل و جان ما صفا بخشد گر نگاهی به ما كند زهرا كم مخواه از عطای بسیارش كآنچه خواهی، عطا كند زهرا بضعۀ مصطفی بُوَد زآن‌رو جلوه چون مصطفی كند زهرا