یک نفر مانده بود بین گودال و

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

یک نفر مانده بود بین گودال و صد نفر میزدند زینب را نیزه هاشان میان گودال و با سپر میزدند زینب را

قطعاتمرتبط

مشاهده همه