بغض زمینیا شکست و تو آسمون عزا و ماتم

بغض زمینیا شکست و تو آسمون عزا و ماتم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی رسولی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بغض زمینیا شکست و تو آسمون عزا و ماتم صف میبندن ملائکه پشت سر امام فاطمه قامت میبندم به نمازش الله اکبر یاد نماز و راز و نیازش الله اکبر شیرین ترین روزای زندگیم و ازم گرفتن خدا شریک خوب بندگیم و ازم گرفتن فاطمه دلخوشی زندگیم بود خودت میدونی دیدی چطوری تموم دلخوشیم و ازم گرفتن