گریه کنید مادر ما بی پناه بود

گریه کنید مادر ما بی پناه بود

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

گریه کنید مادر ما بی پناه بود گریه کنید مادر ما بی گناه بود میخونه مقتل و با خون جگر چهل نفر به یک نفر زده این روضه به سینه ها شرر چهل نفر به یک نفر کوچه پر شد از یه عده خیره سر چهل نفر به یک نفر