ای داد تن زخمی تو رو خاک داغ افتاد

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

ای داد تن زخمی تو رو خاک داغ افتاد کفن شده برا تو خاک و خون حسین ای داد گریه برا تو میکنه هر کی دلش پر از غم گریه برا تو میکنیم با زجه های فاطمه بنی بنی قتلوک و من الماء منعوک

قطعاتمرتبط

مشاهده همه