علی را چه بنامم علی را چه بخوانم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

علی را چه بنامم علی را چه بخوانم ندانم ندانم ثنایش نتوانم نتوانم علی دست خدا بود علی مست خدا بود علی را چه بنامم علی را چه بخوانم ندانم ندانم ثنایش نتوانم نتوانم علی پرتو خورشید امامت علی عطر خوش باغ کرامت علی قامت مردی به قیامت چه گویم که در این مرحله گنگ است زبانم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه