ای داد تن زخمی تو رو خاک داغ افتاد

ای داد تن زخمی تو رو خاک داغ افتاد

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

ای داد تن زخمی تو رو خاک داغ افتاد کفن شده برا تو خاک و خون حسین ای داد گریه برا تو میکنه هر کی دلش پر از غم گریه برا تو میکنیم با زجه های فاطمه بنی بنی قتلوک و من الماء منعوک