علی را چه بنامم علی را چه بخوانم

علی را چه بنامم علی را چه بخوانم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

علی را چه بنامم علی را چه بخوانم ندانم ندانم ثنایش نتوانم نتوانم علی دست خدا بود علی مست خدا بود علی را چه بنامم علی را چه بخوانم ندانم ندانم ثنایش نتوانم نتوانم علی پرتو خورشید امامت علی عطر خوش باغ کرامت علی قامت مردی به قیامت چه گویم که در این مرحله گنگ است زبانم