عبا منم رو شونه های ختم الانباء منم

عبا منم رو شونه های ختم الانباء منم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

عبا منم رو شونه های ختم الانباء منم برای افتخار من همین بسه که محرم اهالی کساء منم یادم میاد خنده شادی رو لبای پنج تن و یادم میاد تو جمع شون وقتی که راه دادن من و یادم میاد خاطرات خوش حسین و حسن و ولی حیف که روزای خوبمون دووم نیاورد خنده روی لب اهالی این خونه پژمرد پشت در محور آل عبا روی زمین خورد یارالی مادرم وای مادرم وای