نگران بودی تو نه فکر و تیر و نیزه و سنان بودی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محسن عرب خالقی

سال 1400

متن قطعه:

نگران بودی تو نه فکر و تیر و نیزه و سنان بودی فکر خواهرات تو شام غریبان بودی نگران بودی فکر بی حیایی زجر و سنان بودی به فدای تنت آقا نگران کشتنت آقا نگران کشتنت آقا پیکرت افتاد روی تل زینبیه خواهرت افتاد سر تو جلو چشم مادرت افتاد پیکرت افتاد تا سرت افتاد یکی فکر نبش قبر اصغرت افتاد یکی هم به فکر موی دخترت افتاد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه