در شاهده دیوار شاهده

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

مهدی سماواتی

سال 1400

متن قطعه:

در شاهده دیوار شاهده خونی که به در و دیوار پاشیده گواهی میده با فاطمه چه کردند روضه حضرت فاطمه (س)

قطعاتمرتبط

مشاهده همه