سرشار از ترانه یک رود جاری ام

سرشار از ترانه یک رود جاری ام

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

سرشار از ترانه یک رود جاری ام امروز در نهایت امیدواری ام احساس میکنم که به دریا بدل شدم احساس میکنم که بر این خاک جاری ام یک لحظه شاد مانم و یک لحظه غرق اشک لبخند ناگهانی ابر بهاری ام با دست خالی آمدم محضر شما رحمی کنید بر من و بر این نداری ام