کائنات افتاده ی دام علی است

کائنات افتاده ی دام علی است

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

کائنات افتاده ی دام علی است خضر هم لب تشنه جام علی است نام حیدر زینت عرش است اگر نام زینب زینت نام علی است اب زنید راه را آب حیات آمده