نظر یک مسیحی درباره حضرت مهدی (ع)

آیت الله مجتهدی تهرانی

سال 1400

متن قطعه:

نظر یک مسیحی درباره حضرت مهدی (ع)