تا خودت از خودت شروع نکنی اثر نمی کند

حجت الاسلام صراف

سال 1400

متن قطعه:

تا خودت از خودت شروع نکنی اثر نمی کند