به خداوند یقین داشته باش و از در های بسته عبور کن

آیت الله جاودان

سال 1400

متن قطعه:

به خداوند یقین داشته باش و از در های بسته عبور کن