شلوغی ضریح تو به خاطر قدم فاطمه است

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

شلوغی ضریح تو به خاطر قدم فاطمه است یقین شده که زائر مجابر حرم فاطمه است یقین شده که زائر مجابر حرم فاطمه است درد و خاک حرمت قیمت داره بوسه به ضریح تو برکت داره درد و خاک حرمت قیمت داره بوسه به ضریح تو برکت داره به ساحت شهر بانوی قم سلام به مرقدر زهرای دوم سلام به خواهر خورشید هشتم سلام به ساحت شهر بانوی قم سلام به مرقدر زهرای دوم سلام به خواهر خورشید هشتم سلام به ساحت شهر بانوی قم سلام به مرقدر زهرای دوم سلام به خواهر خورشید هشتم سلام

قطعاتمرتبط

مشاهده همه