فقط حیدر امیرالمومنین است

حاج حسین عرب

سال 1400

متن قطعه:

علی زیباترین نام جهان است علی ورد لب صاحب الزمان است به کوری دو چشم اهل بدعت فقط حیدر امیرمومنان است