شیرین ترین روز های زندگیمو

حسین طاهری

سال 1400

متن قطعه:

شیرین ترین روز های زندگیمو خنده ی از ته دل قدیمو ازم گرفتن اگر می خوای دلیل گریه کردنامو جلو چشمام مادر بچه هامو ازم گرفتن یادم نمیره تو کوچه چهل نفر بودن تو روز روشن بود خونمو سوزوندن زهرا که رو زمین افتاد بچه با مادرش جون داد زهرا که رو زمین افتاد بچه با مادرش جون داد کاشکی کسی داغ جوون نبینه تمام هستیمو تو این مدینه ازم گرفتن ناموس من دید منو می کشوندن حق منو برای زنده بودن ازم گرفتن یادم نمیره بازوشو کبودی روشو دستی که زخمی کرد گوشه ی ابروشو زهرا که رو زمین افتاد بچه با مادرش جون داد زهرا که رو زمین افتاد بچه با مادرش جون داد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه