تو ز من سر کویت هزارها داری

تو ز من سر کویت هزارها داری

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

تو ز من سر کویت هزارها داری ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد حسن جانم حسن جانم حسن جانم من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم تو میروی به سلامت سلام ما برسان حسین جانم حسین جانم حسین جانم