تو اختر برج نبوی شمس خدایی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

متن قطعه:

تو اختر برج نبوی شمس خدایی ماه علوی آینه حسن خدایی فرمانده ملک قدر و جیش قضایی آری تو علی ابن جواد ابن رضایی یاحضرت هادی یاحضرت هادی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه