چادرت را بتکان روزی مارو برسان

چادرت را بتکان روزی مارو برسان

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگیر از سرم سایه چادرت را پناهی از این خیمه بهتر ندارم ای مادر ای مادر ای مادر