میگیرد از مولا خورشید و ماه مدد

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

میگیرد از مولا خورشید و ماه مدد اعلی شاهنشاه موسم و الله مدد عالم بالا میگیرد از یدالله مدد قرآن میگیرد از نقطه بسم الله مدد یاحیدر یاحیدر یاحیدر

قطعاتمرتبط

مشاهده همه