ز جلو نزن سوی قتلگه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

به چه قامتی و قیامتی ز جلو نظر سوی قتلگه ز قفا نظر سوی خیمه گه که نموده شه به قدش نگه به چه حسرتی و چه حالتی ز قفا دو زن شده نوحه گر یکی عمه گفت و یکی پسر که نما به حالت ما نظر

قطعاتمرتبط

مشاهده همه