من فقط یه کم موهام سوخته همین

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

من فقط یکم موهام سوخته همین یکمم کبوده رنگم ، مگه نه لباسام یه ذره نامرتبه ولی من هنوز قشنگم مگه نه

قطعاتمرتبط

مشاهده همه