یک زینب و یک کاروان

یک زینب و یک کاروان

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

یک زینب و یک کاروان شد همسفر با ساربان این کاروان را ساربان هم روز و هم شب میبرد حسین وای حسین وای زائر جد اطهرش بود پدرش بود مادرش هم بود تا که افتاد روی گونه آن بین گودال برادرش بود