چرا بچه را زدی نامرد

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

چرا بی خبر و بی هوا زدی نامرد چه کرده بود مگر با شما ... زدی ... نامرد همین که تیر رها شد علی به خود پیچید صدای تیر در آمد چرا زدی ... نامرد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه