یا رسول الله یا محمد

یا رسول الله یا محمد

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

یا رسول الله یا محمد یا نبی الله یا محمد یا حبیب الله ، یا محمد یا اباالزهراء ، یا محمد دلبر و دلداری و دلداده ی داداری سید مکی مدنی شاه جهان داری محور ادواری ، مرکز اصراری سید الابراری ، احمد مختاری تو مقتدای حیدر کراری بلغ العلی به کماله کشف الدجا به جماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه وآله تو مقتدای حیدر کراری یا نبی الله ، یا محمد یا رسول الله ، یا محمد یا حبیب الله ، یا محمد یا اباالزهراء ، یا محمد اومدی و رحمت آوردی با حسینت دلها رو بردی فکر فردای شیعه بودی مارو دست حیدر سپردی صاحب لولاکی ، فلک خاک قدمهات جنت العلی به خدا ، خنده زهرات چشمم کف پاته ،روی سرم جات علی که همراته، حق توی دستات دلم اسیر گنبد خضرات بلغ العلی به کماله کشف الدجا به جماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه وآله یا رسول الله ، یا محمد یا نبی الله ، یا محمد یا حبیب الله ، یا محمد یا اباالزهراء ، یا محمد دلبر و دلداری و دلداده ی داداری سید مکی مدنی شاه جهان داری محور ادواری ، مرکز اصراری سید الابراری ، احمد مختاری تو مقتدای حیدر کراری بلغ العلی به کماله کشف الدجا به جماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه وآله همراه خورشید ، ماه رسیده مالک دل ، از راه رسیده باز مدینه ، غرق صفا شد صادق آل الله رسیده منبع فیضی پسر خورشید و مهتابی شیخ الائمه صاحب اشرف القابی مِهر جهان تابی ،گوهر نایابی، استاد احبابی عالم آدابی ،طلایه دار روضه ی اربابی بلغ العلی به کماله کشف الدجا به جماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه وآله