اومده زینت عرش برین

اومده زینت عرش برین

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

اومده زینت عرش برین اومده قبله اهل یقین همه درهای رحمت باز شده اومده رحمت اللعالمین دل ما و دلبرییش سر ما و سروریش عالمی دیونه نوه های ز دختریش