قال رسول الله انا و علی

قال رسول الله انا و علی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

قال رسول الله انا و علی انا و علي ابوا هذه الامة علی شاه دو مشهدو مشهود دو عالم علی ساجدو مسجد و مسجود عالم علی عابد و معبد و معبود عالمه علی اول علی آخر علی باطن علی ظاهر