خواهرش بر سینه و بر سر زنان

خواهرش بر سینه و بر سر زنان

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خواهرش بر سینه و بر سر زنان رفت تا گیرد برادر را عنان سیل اشکش بست بر شهر راه را دود آهش کرد حیران شاه را در قفای شاه رفتی هر زمان بانگ مهلا مهلنش بر آسمان کی سوار سرگران کم کن شتاب جان من لختی سب تر زن رکاب