عمریه آقا سینه زنم حک شده بر روی بدنم

عمریه آقا سینه زنم حک شده بر روی بدنم

رضا نریمانی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

عمریه آقا سینه زنم حک شده بر روی بدنم بر سر سفره خان کرم جیره خور نان حسنم مست خراباتی اینسینه زنی ام من حسنی حسنی حسنی ام تا سایه تو باشد به سرم محتاج تو ام سلطان کرم این نمک سفره تو کرد اسیرم آمدم مزد محرم رو بگیرم نگاهی کن به دستانم دخیلک یا حسن جانم