چی بگم همه حرفام و میخونی

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

چی بگم همه حرفام و میخونی چی بگم همه دردام و میدونی خودت غریبی میدونی حال غریبا رو آقا خودت کریمی میبینی دست گداها رو آقا با جون و دلم میگم یارضا یارضا از دم حرم میرم کربلا کربلا چی بگم همه حرفام و میخونی چی بگم همه دردام و میدونی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه