دنیا اگر کویر باشه کویر

دنیا اگر کویر باشه کویر

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دنیا اگر کویر باشه کویر دریا حسینیه است تعجب نکنید مرده زنده می شود اینجا حسینیه است ادخلو ها به سلام آمنین با وضو وارد شوید میکده مست می طلبد مست مست با سبو وارد شوید انبیا جمعند اینجا جانم جانم اولیا جمعند اینجا جانم جانم چشمتو باز کن ای دل شهدا جمعند اینجا جانم