کی دیده که پرنده ای کنار لونه گم بشه

کی دیده که پرنده ای کنار لونه گم بشه

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

کی دیده که پرنده ای کنار لونه گم بشه یه مادری تو کوچه ای ، که داره خونه گم بشه آخه چطور تو رو زده که خون به چشمت اومده ای جوان مرتضی نیمه جان مرتضی قدکمان مرتضی توی کمین نشسته و کمربه کینه بسته و یه نامه پاره پاره و یه گوشواره شکسته و بگوبه هرکی دشمنه کسی زن و نمیزنه ای جوان مرتضی نیمه جان مرتضی قدکمان مرتضی