خرابه بود و شب و سینه ای که پر درد است

خرابه بود و شب و سینه ای که پر درد است

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خرابه بود و شب و سینه ای که پر درد است بهعکس روز گذشته هوا چقدر سرد است ستاره ها همه از حال من خبر دارند به قلب کوچک من آسمانی از درد است گل بهشت حسینم ز بس نخوردم اب خزان به دیدنم آمد که چهرا ام زرد است به پیش ضربت دشمن سپر برایم شد قسم به جان عمویم که عمه ام مرد است