ما حتی به اندازه نوشیدن آب به یاد امام زمان نیستیم

سید حسین مومنی

سال 1400

متن قطعه:

ما حتی به اندازه نوشیدن آب به یاد امام زمان نیستیم