سرت به روی نی جا میشه

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

سرت به روی نی جا میشه تو کوچه تماشا میشه همش از میون لبهات نوک نیزه پیدا میشه رو نیزه ها بستن با معجرم سر تو با چوب گهوارت میزنن مادرت و وای وای وای روی نیزه خوابت برده ضجه میزنه یه مادری که بچش مرده گوزلیم لای لای لای علی بالام میبینی اسیرم مادر الهی بمیرم مادر من از نیزه دارت اخر تو رو پس میگیرم مادر این سرِ شرمنده که روبروی تو ِ این سرِ از پهلو سر عموی تو ِ وای وای وای دیگه بعد از تو اوارم ضجه میزنم گناهی نداشته شیش ماهم گوزلیم لای لای لای علی بالام ببین مادرت دل خستست ببین گریه هام پیوستست میفته سرت از نیزه ولی حیف که دستام بستست ببین از این مردم دلم حسابی پُرِ سرت بیشتر از این الهی سنگ نخورِ وای وای وای ندیدم مادر شادیت و ضجه میزنم که نمی بینم دومادیت و گوزلیم لای لای لای علی بالام سرت به روی نی جا میشه تو کوچه تماشا میشه همش از میون لبهات نوک نیزه پیدا میشه رو نیزه ها بستن با معجرم سر تو با چوب گهوارت میزنن مادرت و وای وای وای روی نیزه خوابت برده ضجه میزنه یه مادری که بچش مرده گوزلیم لای لای لای علی بالام میبینی اسیرم مادر الهی بمیرم مادر من از نیزه دارت اخر تو رو پس میگیرم مادر این سرِ شرمنده که روبروی تو ِ این سرِ از پهلو سر عموی تو ِ وای وای وای دیگه بعد از تو اوارم ضجه میزنم گناهی نداشته شیش ماهم گوزلیم لای لای لای علی بالام ببین مادرت دل خستست ببین گریه هام پیوستست میفته سرت از نیزه ولی حیف که دستام بستست ببین از این مردم دلم حسابی پُرِ سرت بیشتر از این الهی سنگ نخورِ وای وای وای ندیدم مادر شادیت و ضجه میزنم که نمی بینم دومادیت و گوزلیم لای لای لای علی بالام

قطعاتمرتبط

مشاهده همه